W krótkim skrócie chciałbym przedstawić świadczone przeze mnie usługi w ramach prowadzonej działalności.

Zakres wycen
Prowadzę wyceny następujących nieruchomości:
gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych i lokalowych, rolnych i leśnych,
specjalistycznych i komercyjnych, w tym m.in.: stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.,
zabytkowych i turystycznych,
przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,
ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
prawa użytkowania wieczystego,
dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.

Wyceny dla potrzeb
Poszczególne wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb:
kupna – sprzedaży nieruchomości,
zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
ustalenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych,
podziału majątku,
ubezpieczeń majątkowych,
zniesienia współwłasności, wniesienia aportu,
ustalenia ceny nieruchomości do przetargów,
wywłaszczeń i odszkodowań,
księgowych i podatkowych, w tym: dla potrzeb amortyzacji i skarbowo – podatkowych, ustalenia podatku od spadków i darowizn, informacyjnych,
Klient decyduje o tym, dla jakiego celu wykonywana jest wycena nieruchomości. Po czym cel determinuje wybór metody oraz techniki, w których sporządzony zostanie operat szacunkowy.