Minister Finansów wydał obwieszczenie 23 lipca, dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Górne granice kwot z obwieszczenia będą uwzględnianie przez gminy, które określą wysokość poszczególnych opłat na 2021 r.

Górna granica stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów jest określana na podstawie cen oraz towarów usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza roku. A ceny z 2020 r. wzrosły o 3,9% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. (zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 lipca br.).

Dlatego też Minister Finansów w obwieszczeniu z 23 lipca br. podniósł górne stawki kwotowe dotyczące choćby podatków i opłat od nieruchomości.

Jakie stawki opłat i podatków od nieruchomości wzrosną?

Gminy na podstawie obwieszczenia mogą podnieść następujące opłaty i podatki jeżeli chodzi o nieruchomości i grunty, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – wzrosło do 0,99 zł (było do 0,62) zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – teraz do 4,99 zł (było do 4,58 zł) od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – podniesiono do 0,52 zł (było do 0,30 zł) od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – teraz do 3,28 zł (było do 3 zł) od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – podniesiono do 0,85 zł (było do 0,51 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – teraz do 24,84 zł (było do 17,31 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – teraz do 11,62 zł, a było do 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – (było do 3,46 zł) a teraz do 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – (było 5, 78 zł), a teraz do 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Jakie grunty i nieruchomości zwolnione z opłat przy działalności rolniczej?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa jakie grunty zwolnione są z powyższych opłat. Zgodnie z art. 7. 1. powyższej ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej;
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
  • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), zgodnie z jej aktem założycielskim;
  • budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/minister-finansow-podniosl-gorne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych5.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *