Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego „świeżo” zakupioną nieruchomość rolną możemy wydzierżawić tylko i wyłącznie na określonych zasadach. Komu i po jakim czasie możemy przekazać w dzierżawę zakupioną wcześniej nieruchomość rolną?

Zakupując nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 1 ha zobowiązujemy się (zgodnie art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) jednocześnie do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości.

Jak dokładniej określa art. 2b ust. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w okresie 5 lat nie możemy zbyć ani oddać w posiadanie (np. w formie dzierżawy) tak nabytej nieruchomość innemu rolnikowi, który nie jest z nami spokrewniony.

Jednak ustawodawca ustanowił wyjątki w wyżej wymienionej ustawie, które pozwalają (w drodze wyjątku) wydzierżawić nieruchomość rolną nabytą w przeciągu 5 lat.

Kiedy możemy wydzierżawić nabytą nieruchomość rolną?

Zgodnie z artykułem  art 2a. ust.4 tejże ustawy jedynie Dyrektor Generalny KOWR na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, może wyrazić zgodę administracyjną na oddanie jej w posiadanie innym osobom (niespokrewnionym) a prowadzącym działalność rolniczą, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

Ustawodawca określił  też wyjątki od powyższej reguły. Zgodnie z art. 2b ust. 4  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyżej wymienionych przepisów ust. 1 i 2 art. 2b nie stosuje się m.in. do przypadku, w którym nieruchomości rolna oddawana jest w posiadanie osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z art 3 ust. 1 pkt 6 lit a, zawartym w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, zakupioną nieruchomość rolną można natychmiast przekazać w dzierżawę młodym rolnikom, którym przyznano  pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Jeśli więc młody rolnik, któremu oddajemy w dzierżawę nieruchomość rolną, przyznano pomoc, o której mowa powyżej, wówczas wydzierżawienie przed upływem okresu 5 lat od jej nabycia nie będzie wymagało uzyskania zgody Dyrektora Generalnego..

Ponadto jeżeli oddajemy w dzierżawę nieruchomość rolną osobie bliskiej (rodzinie) to nie potrzebujemy zgody Dyrektora Generalnego KOWR. Także w przypadku, gdy dzierżawiona nieruchomość ma poniżej 1 ha i położona jest w granicach administracyjnych miasta nie wymagane jest posiadanie jej przez 5 lat (w celu oddania w dzierżawę).

W przeciwnym wypadku konieczne będzie wystąpienie do Dyrektora Generalnego KOWR, zgodnie z art. 2b ust. 3 ustawy, o wyrażenie zgody na wydzierżawienie takiej nieruchomości przed upływem okresu 5 lat od jej nabycia.

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/na-jakich-zasadach-mozna-wydzierzawic-nabyta-nieruchomosc-rolna,97375.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *