W krótkim skrócie chciałbym przedstawić świadczone przeze mnie usługi w ramach prowadzonej działalności.

Zakres wycen

Prowadzę wyceny następujących nieruchomości:

 • gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych i lokalowych, rolnych i leśnych,
 • specjalistycznych i komercyjnych, w tym m.in.: stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.,
 • zabytkowych i turystycznych,
 • przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.

Wyceny dla potrzeb

Poszczególne wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb:

 • kupna – sprzedaży nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • zniesienia współwłasności, wniesienia aportu,
 • ustalenia ceny nieruchomości do przetargów,
 • wywłaszczeń i odszkodowań,
 • księgowych i podatkowych, w tym: dla potrzeb amortyzacji i skarbowo – podatkowych, ustalenia podatku od spadków i darowizn, informacyjnych,

Klient decyduje o tym, dla jakiego celu wykonywana jest wycena nieruchomości. Po czym cel determinuje wybór metody oraz techniki, w których sporządzony zostanie operat szacunkowy.